Algemene verkoopsvoorwaarden

1.       Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover deze laatste voorwaarden strijdig zijn met de eerste.

2.       Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

3.       De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Wanneer de klant de goederen bij ons laat afhalen door beroep te doen op een aangestelde of derde, is de klant zelf daar volledig verantwoordelijk voor vanaf die afhaling voor hetgeen met de goederen gebeurt en dient onze factuur in elk geval betaald te worden.

4.       De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant. Bij vervoer van de goederen mag de chauffeur de goederen op het adres van de klant afgeven aan de persoon, aangestelde of niet, die er hem te woord staat en de goederen in ontvangst neemt. De klant dient zelf volledig in te staan voor de organisatie bij hem/haar te plaatse voor de in ontvangst name van de goederen?

5.       Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Zichtbare gebreken of niet-conforme levering daarentegen moeten onmiddelijk bij ontvangst van de goederen door de klant gemeld worden aan ons; bij gebreke waaraan de klant geacht wordt de goederen zonder voorbehoud te aanvaarden in de staat van de afgifte.

6.       Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto zonder korting, ten laatste 30 dagen na factuurdatum.

7.       Geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en schadevergoeding niet is geschied. De koper is van rechtswege in gebreke wanneer de contractuele voorwaarden hiertoe zijn vervuld zodat een aanmaning niet nodig is. De koper zal niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud de risico’s dragen.

8.       Bij gebrek aan betaling van de factuur, 15 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekende verzonden verklaring worden ontbonden.
Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.

9.       Niet-betaling van een factuur op de vastgestelde vervaldag legt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest op, bepaald op basis van de wettelijke intrestvoet, verhoogd met 2 %, en dit tot de volledige betaling.

10.    Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met 10 %, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 1750 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Indien néén of meerdere facturen volledig of partieel niet betaald zijn uiterlijk de vervaldag, zijn wij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd verdere leveringen/verkopen op te schorten.

11.    Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

12.    Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank, overeenkomstig het gemeen recht.

13.    Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op klant.

 

Verzendkosten:

België:

 • bedrag < € 99 : verzendkost bedraagt € 5,74 excl. BTW
 • bedrag > € 99 : GRATIS verzending
 • de gratis verzending is niet van toepassing op bestellingen die verstuurd worden op pallet (o.a. manicuretafels, behandeltafels en professional extrator units)

Nederland - Duitsland - Frankrijk - Luxemburg:

 • de verzendkost bedraagt € 12,50 excl. BTW
 • de verzendkost voor manicuretafels, behandeltafels en professional extractor units bedraagt € 39,95 (palletservice) excl. BTW

 

Betalingsmogelijkheden:

België:

 • Betalen op voorhand met overschrijving
 • Betalen aan de chauffeur bij levering
 • Betalen Bancontact in onze online shop

Nederland - Duitsland - Frankrijk - Luxemburg:

 • Betalen op voorhand met overschrijving
 • Betalen IDeal in onze online shop

 

Aangekochte goederen kunnen niet teruggenomen worden wanneer deze gebruikt werden.  Enkel bij defect of productiefout, zal ASAP Nails & Beauty bvba de aangekochte goederen terugnemen.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW

 

Algemene voorwaarden m.b.t. opleidingen

Begripsbepalingen:

Opleidingscentrum, is de plaatst waar de opleidingen tenzij anders meegedeeld zullen doorgaan.  In dit geval is het opleidingscentrum: ASAP Nails & Beauty bvba gelegen in de Lieven Bauwensstraat 19 te 8200 Sint Andries.

De cursist, is de persoon die zich telefonisch, per email of via de website inschrijft en het lesgeld voor de te volgen cursus in het opleidingsinstituut betaalt.

Kosten van de opleiding

Aan het volgen van een opleiding zijn verschillende kosten verbonden:

 • Lesgeld:  Te betalen aan het opleidingscentrum vóór de aanvang van de lessen.
 • Materialen: In het cursusgeld zijn geen materialen inbegrepen.
 • Deelname aan het examen: De deelname aan één of meerdere examens zijn niet inbegrepen.

Inschrijving en Reservatie

De inschrijving en de reservatie van de cursist is pas definitief wanneer we de volledige betaling* van de lesgeld

ontvangen hebben vóór de aanvang van de opleiding.  Bij het ontbreken van de betaling binnen de vooropgestelde termijn vervalt de reservatie van een plaats voor de opleiding. 

De cursus gaat door wanneer aan het minimum aantal inschrijvingen van 2 cursisten bereikt is.  ASAP Nails & Beauty behoudt het recht om de cursus te verplaatsen naar een andere datum wanneer het minimum aantal inschrijvingen niet bereikt wordt.

(*) in geval gebruik gemaakt wordt  van de KMO-portefeuille, geldt de betaling van het BTW-bedrag.

Afwezig voor een cursus

De ASAP Nails & Beauty Academy engageert zich om je altijd volgens de nieuwste technieken op te leiden.  Hiervoor worden docenten ingehuurd die het beste van zichzelf geven en met de nodige passie en geduld je de technieken willen meester maken.
Een inschrijving is definitief wanneer je het bedrag van de opleiding of in geval van gebruik van de KMO-portefeuille, het BTW-bedrag betaald hebt op rekening van ASAP Nails & Beauty bvba.
Door middel van de betaling ga je akkoord met de vooropgestelde data en uren en ga je het engagement aan om deze afspraken na te komen.  Wanneer je zonder verwittigen afwezig bent tijdens de opleiding, is er GEEN MOGELIJKHEID om inschrijfgeld terug te vorderen of om kosteloos de opleiding op een ander tijdstip te volgen.   Kan je omwille van een gegronde reden niet aanwezig zijn voor een les, dan vragen wij om ons dit minstens 24u op voorhand te laten weten per mail op: education@asap-nails.com.  Enkel dan kunnen we er alles aan doen om je nieuwe cursusdata voor te stellen  en de betaalde cursus te herboeken.

Annulatie van cursus

Inschrijving van een cursus kan enkel geannuleerd worden wanneer minstens 7 dagen voor aanvang van de cursus, de annulatie per AANGETEKEND SCHRIJVEN  wordt verstuurd.  Enkel wanneer aan deze voorwaarde voldaan wordt kan het inschrijvingsgeld terugbetaald worden.  Geen enkele andere vorm wordt geaccepteerd om een terugbetaling van het inschrijvingsgeld te vorderen.

Aansprakelijkheid

Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van een aan de cursist toebehorende voorwerpen/materialen.  Alle schade welke door de cursist aan het gebouw, meubilaire, etc. wordt toegebracht, hetzij moedwillig of door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden verhaald.  De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en/of eigendommen van derden.

Auteursrechten

De auteursrechten op het door het opleidingsinstituut aan de cursist verstrekte lesmateriaal, berust bij het opleidingsinstituut.  Het materiaal mag derhalve niet worden verveelvoudigd, en/ of  openbaar gemaakt worden d.m.v. fotokopie, microfilm of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van het opleidingsinstituut.

Huisregels

De cursiste verbindt er zich bij inschrijving van een opleiding toe om alle tot de opleiding behorende lessen te volgen.  De cursist engageert zich tot het studeren van de theorie en het naar behoren uitvoeren van de praktijktaken die worden opgelegd.