Menu
Your Cart

Terms & Conditions

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant.
 2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, zonder verbintenis en zijn 1 maand geldig.
 3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant en de klant staat zelf in voor de organisatie voor de in ontvangst name van de goederen.
 5. Zichtbare gebreken of niet-conforme leveringen moeten onmiddellijk bij ontvangst van goederen gemeld worden. Bij gebreke wordt de klant geacht de goederen te aanvaarden in de staat waarin ze zich bevinden. Andere klachten kunnen uitsluitend behandeld worden wanneer ze binnen de zeven dagen na levering schriftelijk worden meegedeeld.
 6. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto zonder korting en ten laatste binnen de 14 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld.
 7. Geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en schadevergoeding niet is geschied. De koper zal, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, de risico’s dragen.
 8. Bij gebrek aan betaling van de factuur 14 dagen na de verzending van een aanmaning per mail of aangetekende brief kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekende verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.
 9. Niet-betaling van een factuur op de vastgestelde vervaldag brengt, van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling, de betaling van een nalatigheidsinterest van 8% per jaar met zich mee en dit vanaf de factuurdatum tot de datum van effectieve betaling.
 10. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag, zal de nog verschuldigde hoofdsom van de factuur van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling worden vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de hoofdsom, met een minimum van € 100. Indien één of meerdere facturen partieel of volledig niet betaald zijn uiterlijk op de vervaldag, zijn wij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd verdere leveringen / verkopen op te schorten.
 11. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.
 12. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank, overeenkomstig het gemeen recht. 
 13. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op klant.
 14. Alle weergegeven prijzen op onze website zijn exclusief 21% BTW (met uitzondering van enkele hygiëne-artikelen die onder het 6% BTW stelsel vallen) en onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of drukfouten.
 15. Ter bescherming van onze professionele klanten behoudt ASAP Nails & Beauty Supply zich het recht om professionele en retail producten uitsluitend te verkopen aan klanten met een geldig BTW-nummer.


VERZENDKOSTEN

België:

 • Bedrag < €99 excl. btw: verzendkost bedraagt €5,74 excl. BTW
 • Bedrag > €99 excl. btw: GRATIS verzending
 • De gratis verzending is niet van toepassing op bestellingen die verstuurd worden op pallet (o.a. manicuretafels, behandeltafels en professional extractor units).

Nederland - Duitsland - Frankrijk - Luxemburg:

 • Bedrag < €99 excl. btw: verzendkost bedraagt €5,74 excl. BTW
 • Bedrag > €99 excl. btw: GRATIS verzending
 • De gratis verzending is niet van toepassing op bestellingen die verstuurd worden op pallet (o.a. manicuretafels, behandeltafels en professional extractor units).


BETALINGSMOGELIJKHEDEN

België:

 • Betalen op voorhand met overschrijving.
 • Betalen met Bancontact in onze online shop.
 • Betalen met Paypal in onze online shop.

Nederland - Duitsland - Frankrijk - Luxemburg

 • Betalen op voorhand met overschrijving.
 • Betalen met iDeal in onze online shop.
 • Betalen met Paypal in onze online shop.


Aangekochte goederen kunnen niet teruggenomen worden wanneer deze gebruikt werden. Enkel bij defect of productiefout, zal ASAP Nails & Beauty bvba de aangekochte goederen terugnemen.


ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGEN


Begripsbepalingen:

 • Opleidingscentrum: De plaats waar de opleidingen, tenzij anders meegedeeld, zullen doorgaan. In dit geval is het opleidingscentrum: ASAP Nails & Beauty bvba, gelegen in de Lieven Bauwensstraat 19 te 8200 Sint-Andries.
 • De cursist: De persoon die zich per e-mail of via de website inschrijft en het lesgeld voor de te volgen cursus in het opleidingsinstituut betaalt.


Kosten van de opleiding:

Aan het volgen van een opleiding zijn verschillende kosten verbonden:

 • Lesgeld: Te betalen aan het opleidingscentrum na ontvangst van de factuur, volgens de daarop gestipuleerde betalingsvoorwaarden.
 • Materialen: In het cursusgeld zijn geen materialen inbegrepen.
 • Deelname aan het examen: de deelname aan één of meerdere examens zijn niet inbegrepen.


Inschrijving en reservatie:

De inschrijving en de reservatie van de cursist is pas definitief wanneer we de volledige betaling(*) van het lesgeld ontvangen hebben 48 uur vóór de aanvang van de opleiding. Bij het ontbreken van de betaling binnen de vooropgestelde termijn vervalt de reservatie van een plaats voor de opleiding. ASAP Nails & Beauty bvba behoudt het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden en zonder schadevergoeding. De reeds ingeschreven cursisten behouden het recht zich uit te schrijven en in dit geval zal het reeds betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald worden.


(*) in geval gebruik gemaakt wordt van de KMO-portefeuille, geldt de betaling van het btw-bedrag en de aanvraag bij KMO.


Afwezig voor een cursus:

De ASAP Nails & Beauty Academy engageert zich om je altijd volgens de nieuwste technieken op te leiden. Hiervoor worden docenten ingehuurd die het beste van zichzelf geven en met de nodige passie en geduld je de technieken willen meester maken. Een inschrijving is definitief wanneer je het bedrag van de opleiding of in geval van gebruik van de KMO-portefeuille, het btw-bedrag betaald hebt op rekening van ASAP Nails & Beauty bvba en de aanvraag bij KMO gedaan hebt. Door middel van de betaling ga je akkoord met de vooropgestelde data en uren en ga je het engagement aan om deze afspraken na te komen. Wanneer je zonder verwittigen afwezig bent tijdens de opleiding is er GEEN MOGELIJKHEID om inschrijvingsgeld terug te vorderen of om kosteloos de opleiding op een ander tijdstip te volgen. Kan je omwille van een gegronde reden niet aanwezig zijn voor een les, dan vragen wij om ons dit minstens 5 dagen op voorhand te laten weten per mail op: education@asap-nails.com. Enkel dan kunnen we er alles aan doen om een nieuwe lesdatum voor te stellen.


Inschrijving annuleren:

Annulatie van inschrijving dient uitsluitend per AANGETEKEND SCHRIJVEN te gebeuren en is slechts kosteloos mogelijk tot 30 dagen vóór aanvang van de cursus. Bij annulatie van inschrijving vanaf één maand vóór de start van de cursus gelden volgende regels:


 • Bij kortlopende opleidingen (tot 12 lessen): blijft het volledige inschrijvingsgeld integraal verschuldigd.
 • Bij langlopende opleidingen (van meer dan 12 lessen): blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd.


Terugbetaling is uitsluitend mogelijk onder vorm van een tegoedbon.


Aansprakelijkheid:

Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van een aan de cursist toebehorende voorwerpen/materialen. Alle schade welke door de cursist aan het gebouw, meubilair, etc. wordt toegebracht, hetzij moedwillig of door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden verhaald. De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en/of eigendommen van derden. 


Auteursrechten:

De auteursrechten op het door het opleidingsinstituut aan de cursist verstrekte lesmateriaal, berust bij het opleidingsinstituut. Het materiaal mag derhalve niet worden verveelvoudigd, en/ of openbaar gemaakt worden d.m.v. fotokopie, microfilm of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van het opleidingsinstituut.


Huisregels:

De cursiste verbindt er zich bij inschrijving van een opleiding toe om alle tot de opleiding behorende lessen te volgen. De cursist engageert zich tot het studeren van de theorie en het naar behoren uitvoeren van de praktijktaken die worden opgelegd.